ධම්ම පදය! Dhammapada Gatha!

 

 

Image

 

 

1. Suffering Follows The Evil-Doer

මනො පුබ්බංගමා ධම්මා – මනො සෙට්ඨා මනොමයා

මනසා චෙ පදුට්ඨෙන – භාසතිවා කරොති වා

තතො නං දුක්ඛමන්වෙති – චක්කංව වහතො පදං

Manopubbangma dhamma – manosettha manomaya

Manasa ce padutthena – bhasati va karoti va

Tato nam dukkamanveti – chakkam va vahato padam

 

Mind precedes all knowables,
mind’s their chief, mind-made are they.
If with a corrupted mind
one should either speak or act
dukkha follows caused by that,
as does the wheel the ox’s hoof.

Explanation: All that we experience begins with thought. Our words and deeds spring from thought. If we speak or act with evil thoughts, unpleasant circumstances and experiences inevitably result. Wherever we go, we create bad circumstances because we carry bad thoughts. This is very much like the wheel of a cart following the hoofs of the ox yoked to the cart. The cart-wheel, along with the heavy load of the cart, keeps following the draught oxen. The animal is bound to this heavy load and cannot leave it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s