ධම්ම පද ගාථා! 2

Happiness is Mind-made

2. Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā
Manasā ce pasannena, bhāsati vā karoti vā
Tato naṃ sukhamanveti, chāyā’va anapāyinī.

මනෝ පුබ්බඞ්ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා
මනසා චේ පසන්නේන භාසතී වා කරෝති වා
තතෝ නං සුඛමන්වේති ජායාව අනපායිනී.

Mind is the forerunner of (all good) states.
Mind is chief, and they are mind-made.
If one speaks or acts with a pure mind,
happiness follows as one’s own shadow that never leaves.

Explanation: All that man experiences springs out of his thoughts. If his thoughts are good, the words and the deeds will also be good. The result of good thoughts , words and deeds will be happiness. This happiness will never leave the person whose thoughts are good. Happiness will always follow him like his shadow that never leaves him.

වේදනා සංඤා සංස්කාර යන චතසික ධර්මයෝ සිත මූලික කරගෙන ඇතිවේ. යහපත් සිතුවිලි වලින් පැහැදුනා වූ සිත මනා තෙපුලක් කරයි නම් ‍හෝදානය ආදී පින් කරයිද එසේ නම් ශරීරය අතනොහැර ශරීරය සමඟම ගමන් කරන සෙවනැල්ල මෙන් තම කුසලයන්ද සැපය දෙමින් තමා සමඟම පැමිනෙයි.

The Miser Maṭṭhakuṇḍalī The only son of a miserly millionaire was on the verge of death because his father was too mean to call a doctor, and tried to treat his son himself. The Buddha saw the dying boy with his Divine Eye, and stood for alms in front of his house. Seeing the Buddha, Maṭṭhakuṇḍalī was delighted. Dying with a mind full
of faith in the Buddha he was reborn in the celestial realm. After his son’s death, the millionaire was grief-stricken. Every day he went to the cemetery crying for his son.
The deity appeared before his father in a form like his son, and stood weeping. The millionaire saw the youth and asked him why he was crying. The deity replied that he wanted two wheels for his chariot, but could not get them.

The millionaire offered to buy him whatever chariot wheels he wanted. The deity said that he wanted the sun and the moon for his chariot wheels. The millionaire told the youth that his wish was folly as it was impossible to obtain the sun and the moon. The deity admonished the millionaire, “You are even more foolish than me in crying for your dead son. At least I can see the sun and the moon, but you cannot even see your dead son.” The millionaire realised that the youth was his own son, and gained some faith in Dhamma. The next day, he offered alms to the Saṅgha and the deity appeared, telling the assembly how he had gained such bliss just by revering the Buddha in his mind.

Hatred is Never Appeased By Hatred

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s