සංයුක්ත නිකාය සත්ති වර්ගය. 1 සූත්‍රය. සත්ති සූත්‍රය! Sanyuktha Nikaya – Saththi Vagga – Saththi Sutta.

සත්ති සූත්‍රය!

ආයුධය මුල් කොට වදාල දෙසුම.

සැවැත් නුවර ජේතවන අසපුවේදීය.

එකත්පස්ව සිට ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

” ආයුධයකින් පහර කෑවා වාගේ, හිස ගිනිගත්තා වාගේ ඒ භික්ෂුව කාමාශාව නැතිකරල දාන්ට සිහි නුවණින් ඉන්ට ඕනෙ.”

භාග්‍යතුන් වහන්සේ: ” ආයුධයකින් පහර කෑවා වාගේ , හිස ගිනිගත්තා වාගේ, ඒ භික්ෂුව සක්කාය දිට්ඨිය නැතිකරල දාන්ට , සිහි නුවණින් ඉන්ට ඕනෙ.”
සාදු! සාදු! සාදු!

Setting at Såvatth¥. Standing to one side, that devatå recited this verse in the presence of the Blessed One:

“As if smitten by a sword,
As if his head were set on fire,
A bhikkhu should wander mindfully
In order to abandon sensual lust.”

(The Blessed One:)

“As if smitten by a sword,
As if his head were set on fire,
A bhikkhu should wander mindfully
In order to abandon identity view.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s