සංයුක්ත නිකාය — අච්චෙන්ති සූත්‍රය 4

Time Flies By

Setting at Såvatth¥. Standing to one side, that devatå recited this verse in the presence
of the Blessed One:

“Time flies by, the nights swiftly pass;
The stages of life successively desert us.
Discerning this danger in death, one should do
Deeds of merit that bring happiness.”

(The Blessed One:)

“Time flies by, the nights pass swiftly;
The stages of life successively desert us.
Discerning this danger in death, one should drop
The world’s bait in quest of peace.”

Advertisements

Sanyuktha Nikaya – Sagathavagga – Nala vagga – Upaniiyathi Suththa උපනීයති සූත්‍රය 3

Reaching

Setting at Såvatthi. Standing to one side, that devatå recited this verse
in the presence of the Blessed One:

“Life is swept along, short is the lifespan;
No shelters exist for one who has reached old age.
Discerning this danger in death, one should do
Deeds of merit that bring happiness.”

(The Blessed One:)

“Life is swept along, short is the lifespan;
No shelters exist for one who has reached old age.
Discerning this danger in death, one should drop
The world’s bait in quest of peace.”

සංයුක්ත නිකාය සත්ති වර්ගය. 1 සූත්‍රය. සත්ති සූත්‍රය! Sanyuktha Nikaya – Saththi Vagga – Saththi Sutta.

සත්ති සූත්‍රය!

ආයුධය මුල් කොට වදාල දෙසුම.

සැවැත් නුවර ජේතවන අසපුවේදීය.

එකත්පස්ව සිට ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

” ආයුධයකින් පහර කෑවා වාගේ, හිස ගිනිගත්තා වාගේ ඒ භික්ෂුව කාමාශාව නැතිකරල දාන්ට සිහි නුවණින් ඉන්ට ඕනෙ.”

භාග්‍යතුන් වහන්සේ: ” ආයුධයකින් පහර කෑවා වාගේ , හිස ගිනිගත්තා වාගේ, ඒ භික්ෂුව සක්කාය දිට්ඨිය නැතිකරල දාන්ට , සිහි නුවණින් ඉන්ට ඕනෙ.”
සාදු! සාදු! සාදු!

Setting at Såvatth¥. Standing to one side, that devatå recited this verse in the presence of the Blessed One:

“As if smitten by a sword,
As if his head were set on fire,
A bhikkhu should wander mindfully
In order to abandon sensual lust.”

(The Blessed One:)

“As if smitten by a sword,
As if his head were set on fire,
A bhikkhu should wander mindfully
In order to abandon identity view.”