Dhamamapada gatha – ධම්මපද ගාථා! 5

න හි වේරේන වේරානි සම්මන්තීධ කුදාචනං
අවේරේන ච සම්මන්තී ඒස ධම්මෝ සනන්තනෝ

වෛර කිරීමෙන් කිසි දා – නැත වෛරය නැති වන්නේ
වෛර නොකර සිටීමෙන් – වෛරය නැතිවී යන්නේ
වෛර නොකර සිටිනා විට – වෛරය සංසිඳී යාම
සැමදා මේ ලොව පවතින – දහමක් ලෙස දත යුතු ම ය.

 

Hatred is Overcome Only by Non-hatred

Never here by enmity
are those with enmity allayed,
they are allayed by amity,
this is the timeless Truth.

Explanation: Those who attempt to conquer hatred by hatred are like warriors who take weapons to overcome others who bear arms. This does not end hatred, but gives it room to grow. But, ancient wisdom has advocated a different timeless strategy to overcome hatred. This eternal wisdom is to meet hatred with non-hatred. The method is of overcoming hatred through non-hatred is eternally effective. That is why that method is described as eternal wisdom.

Advertisements

Dhamamapada gatha – ධම්මපද ගාථා! 4

අක්කොච්ඡි මං, අවධි මං,
අජිනි මං, අහාසි මේ,
යෙ තං න උපනයහන්ති
වෙරං තෙසුපසම්මති

” මට අපහාස කලේය, මට හිංසා කලේය, මා පැරදවූයේය, මාගේ දෙය පැහැර ගත්තේය” යි සිතා යම් කෙනෙක් වෛරය නොබඳිත්ද, ඔවුන්ගේ වෛරය සංසිදේ.


Akkocchi mam avadhi mam
ajini mam ahasi me
ye ca tam nupanayhanti
veram tesupasammati.

“He abused me, he ill-treated me, he got the better of me, he stole my belongings;”… the enmity of those not harbouring such thoughts can be appeased.

The Story of Thera Tissa

While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha uttered Verses (3) and (4) of this gatha , with reference to Thera Tissa.

Tissa, son of the Buddha’s maternal aunt, was at one time staying with the Buddha. He had become a bhikkhu only in his old age, but he posed as a senior bhikkhu and was very pleased when visiting bhikkhus asked his permission to do some service for him. On the other hand, he failed to perform the duties expected of junior bhikkhus; besides, he often quarrelled with the younger bhikkhus. Should anyone rebuke him on account of his behaviour he would go complaining to the Buddha, weeping, very much dissatisfied and very upset. The others also followed him to the presence of the Buddha. The Buddha told them not to harbour thoughts of enmity, for enmity could only be appeased by not harbouring enmity.

Then the Buddha spoke in verse as follows:

Verse 3: “He abused me, he ill-treated me, he got the better of me, he stole my belongings;”… the enmity of those harbouring such thoughts cannot be appeased.

Verse 4: “He abused me, he ill-treated me, he got the better of me, he stole my belongings;”… the enmity of those not harbouring such thoughts can be appeased.

At the end of the discourse, one hundred thousand bhikkhus attained Sotapatti Fruition.

Explanation: Living in human society, people often quarrel with one another. When such conflicts occur, people often keep thinking about the wrongs done to them by others. When that happens, their anger tends to grow. But in those who forgive and forget the wrongs done to them, anger quickly vanishes. They are then at peace.

Dhamma padha Gatha. 3

Uncontrolled Hatred Leads to Harm

Akkocchi maṃ avadhi maṃ, ajini maṃ ahāsi me
Ye ca taṃ upanayhantim, veraṃ tesaṃ na sammati

Who bears within them enmity:
“He has abused and beaten me,
defeated me and plundered me”,
hate is not allayed for them.

Explanation: When a person holds that he was insulted, assaulted, defeated, or robbed, his anger continues to increase. The anger such a person has no way of subsiding. The more he goes over his imaginary trouble the greater becomes his desire to avenge it.

Hatred is Never Appeased By Hatred
The Elder Tissa
The Elder Tissa, a cousin of the Buddha, did not pay due respect to the senior monks. When they admonished him, he threatened them, and complained to the Buddha. The Buddha urged him to apologise, but Tissa was obstinate. The Buddha related a story to show that Tissa had been just as obstinate in a previous life. He had to ask forgiveness from the senior monks.

ධම්ම පද ගාථා! 2

Happiness is Mind-made

2. Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā
Manasā ce pasannena, bhāsati vā karoti vā
Tato naṃ sukhamanveti, chāyā’va anapāyinī.

මනෝ පුබ්බඞ්ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා
මනසා චේ පසන්නේන භාසතී වා කරෝති වා
තතෝ නං සුඛමන්වේති ජායාව අනපායිනී.

Mind is the forerunner of (all good) states.
Mind is chief, and they are mind-made.
If one speaks or acts with a pure mind,
happiness follows as one’s own shadow that never leaves.

Explanation: All that man experiences springs out of his thoughts. If his thoughts are good, the words and the deeds will also be good. The result of good thoughts , words and deeds will be happiness. This happiness will never leave the person whose thoughts are good. Happiness will always follow him like his shadow that never leaves him.

වේදනා සංඤා සංස්කාර යන චතසික ධර්මයෝ සිත මූලික කරගෙන ඇතිවේ. යහපත් සිතුවිලි වලින් පැහැදුනා වූ සිත මනා තෙපුලක් කරයි නම් ‍හෝදානය ආදී පින් කරයිද එසේ නම් ශරීරය අතනොහැර ශරීරය සමඟම ගමන් කරන සෙවනැල්ල මෙන් තම කුසලයන්ද සැපය දෙමින් තමා සමඟම පැමිනෙයි.

The Miser Maṭṭhakuṇḍalī The only son of a miserly millionaire was on the verge of death because his father was too mean to call a doctor, and tried to treat his son himself. The Buddha saw the dying boy with his Divine Eye, and stood for alms in front of his house. Seeing the Buddha, Maṭṭhakuṇḍalī was delighted. Dying with a mind full
of faith in the Buddha he was reborn in the celestial realm. After his son’s death, the millionaire was grief-stricken. Every day he went to the cemetery crying for his son.
The deity appeared before his father in a form like his son, and stood weeping. The millionaire saw the youth and asked him why he was crying. The deity replied that he wanted two wheels for his chariot, but could not get them.

The millionaire offered to buy him whatever chariot wheels he wanted. The deity said that he wanted the sun and the moon for his chariot wheels. The millionaire told the youth that his wish was folly as it was impossible to obtain the sun and the moon. The deity admonished the millionaire, “You are even more foolish than me in crying for your dead son. At least I can see the sun and the moon, but you cannot even see your dead son.” The millionaire realised that the youth was his own son, and gained some faith in Dhamma. The next day, he offered alms to the Saṅgha and the deity appeared, telling the assembly how he had gained such bliss just by revering the Buddha in his mind.

Hatred is Never Appeased By Hatred

ධම්ම පදය! Dhammapada Gatha!

 

 

Image

 

 

1. Suffering Follows The Evil-Doer

මනො පුබ්බංගමා ධම්මා – මනො සෙට්ඨා මනොමයා

මනසා චෙ පදුට්ඨෙන – භාසතිවා කරොති වා

තතො නං දුක්ඛමන්වෙති – චක්කංව වහතො පදං

Manopubbangma dhamma – manosettha manomaya

Manasa ce padutthena – bhasati va karoti va

Tato nam dukkamanveti – chakkam va vahato padam

 

Mind precedes all knowables,
mind’s their chief, mind-made are they.
If with a corrupted mind
one should either speak or act
dukkha follows caused by that,
as does the wheel the ox’s hoof.

Explanation: All that we experience begins with thought. Our words and deeds spring from thought. If we speak or act with evil thoughts, unpleasant circumstances and experiences inevitably result. Wherever we go, we create bad circumstances because we carry bad thoughts. This is very much like the wheel of a cart following the hoofs of the ox yoked to the cart. The cart-wheel, along with the heavy load of the cart, keeps following the draught oxen. The animal is bound to this heavy load and cannot leave it.